شهر موشها تنها نماد جامعه ای ایرانی نیست. هر چند واقعیت های پنهان رفتاری در بطن جامعه ایران را در خود دارد
شاید شهر موش ها جامعه ی آرمانیست که موش های کوچک دیروز که بزرگسالان امروزند آرزومند آنند
جامعه ای شاد و آرام و پیروز گشته بر اسمش و نبر
پرفروش ترین فیلم سینمایی معاصر شدنش شاید همسانپنداری ست که جامعه ی بیرونی با موشوند ها دارد
کودکان دیروز ، بزرگسالان امروز نسلی که قبل از مجازی شدن همه ی خاطره ها و دوستی ها بوده و سرشار از خاطره است .اکنون خود را در موش های بالغ می یابد و کودکان امروز دنباله روی خاطره پدران و مادرشان با موش های کوچک نسل جدید یکی میشوند

تهیه بلیط

Iranian have "City of Mice " and Americans have "The Muppet show".
City of Mice came out in 1984 and now after 30 years it came back. Story of cutesy mice puppets with a strong morality tale thrown in.
"City of Mice2" is an intersection of three generations.
The nostalgy of pure childhood friendship and memories far from virtual world, the Ideal soceity which each of us seek and appearance of children unconditional love mix with beautiful curiosity in mice puppets when they rescue a defenseless kitty and cause chaos in mouse city.
PerSiS proudly and warmly invites you to watch this Movie with English subtitle in Stockholm. 
Ticket price + Avgift : 135 sek
Ticket price for children under 7 years old + Avgift: 75 sek
Tickets are available in volek.se

Events in a Glance